ANBI

Algemene gegevens

Nederlandse Gereformeerde Kerk Oostzaan
p/a Dokter Wijmansstraat 2a
1511 VK Oostzaan
0653436813
ngkoostzaan@gmail.com
RSIN-nummer: 804966941
KvK-nummer: 77626478


Doelstelling Nederlandse Gereformeerde Kerk Oostzaan

De Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn een gereformeerd kerkgenootschap, in 2023 ontstaan door vereniging van kerken van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
 
Als Nederlands Gereformeerde Kerk  in Oostzaan geloven wij dat het Woord van God, de Bijbel, met goddelijk gezag openbaart hoe wij naar Zijn beeld moeten leven, hoe we verlost kunnen worden van onze zonden en wat we mogen verwachten voor de toekomst.
We geloven dat onze verlossing te danken is aan de genade van God. Hij gaf Zijn Zoon aan deze wereld, de Here Jezus heeft de dood overwonnen. Wij kunnen zelf niets bijdragen aan onze verlossing, we mogen het aannemen, het is alleen door genade.  Onze gemeente vindt haar wortels in de gereformeerde traditie en is de laatste jaren verrijkt door meerdere leden uit andere kerken en gemeenten.
Als Nederlandse Gereformeerde Kerk in Oostzaan zijn wij een kleine kerkelijke gemeente van ongeveer 100 gemeenteleden in een Zaans dorp met nog geen 10.000 inwoners.
Onze gemeente wordt in Oostzaan ook wel het Witte kerkje genoemd, refererend aan de wit gepleisterde voorgevel van ons kerkgebouw. 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

In het beleidsplan van onze gemeente wordt het volgende over onze gemeenschap geschreven:
 
Vanuit Gods Woord is onze missie om als navolgers van de Here Jezus, in onderlinge eenheid elkaar op te bouwen in het geloof in God en Zijn liefde te tonen aan alle mensen in onze omgeving. Onze samenkomsten zijn tot eer van God, hierin staan Gods Woord, gebed en zang centraal. We willen God eren, naar Hem luisteren en elkaar bemoedigen en opbouwen in ons geloof. Vanuit de overtuiging dat we een hechte gemeenschap vormen, willen we een plek bieden waar jong en oud, gemeentelid en buitenstaander welkom is en zich gekend en veilig mag voelen om te groeien in geloof. 

Het beleidsplan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
www.ngk.nl/beleidsplan


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van Steunpunt Kerk en Werk:

 www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
 
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.
 
U vindt informatie over onze activiteiten elders op deze site


Financiele verantwoording


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom rekening inzicht in ontvangsten en bestedingen in het voorgaande jaar/jaren. De kolom begroting geeft inzicht in de geprognotiseerde ontvangsten en bestedingen van het huidige jaar.

Toelichting
Vanwege de verplichte ANBI-publicatie zijn de baten en lasten in een aantal hoofdcategorieën ingedeeld, afgestemd op de specifieke doelstellingen van de kerk.
 
Baten ANBI-indeling
 
1 Vaste vrijwillige bijdragen (VVB en rondgangen)
            VVB
            Rondgangen zending etc.
2 Collecten /giften
            Collecten
            Giften, financiële acties
            Legaten
3 Overige ontvangsten
            Huuropbrengsten
            Rentebaten
            Classissteun/subsidies
            Overige baten
 
Lasten ANBI-indeling
 
1 Verkondiging, pastoraat/catechese (traktement/salaris/vergoedingen)
            Prediking, pastoraat (traktement/vergoed.)
            Quotum emeritering
            Salaris/vergoedingen pastoraal/catecheten
2 Verkondiging, pastoraat/catechese (overige kosten)
3 Quota kerkverband/projecten
             Landelijke quota
             Zending/missionaire projecten
             Plaatselijke evangelisatie
4 Salaris/vergoeding koster/organist/vrijwilliger
5 Lasten kerkelijke gebouwen

             Onderhoud, energie, verzekeringen
             Rente-/bankkosten
             Opbouw voorziening onderhoud
6 Overige kosten kerkelijke organisatie
7 Afschrijvingen/aflossingen
8 Diaconaal werk

            Diaconaal werk (plaatselijk)
            Diaconaal werk (regionaal/landelijk)
            Diaconaal werk (buitenland/wereldwijd)
 
Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Ook lasten die worden gedekt uit bestemmingsreserves en -fondsen worden in staat van baten en lasten verantwoord.
Onbetaalde werkzaamheden van vrijwilligers worden in het algemeen niet financieel verantwoord; deze kunnen worden genoemd in het tekstuele jaarverslag. 

Algemene toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.