Nieuws

Gebruiksplan Coronacrisis

Gebruiksplan kerkgebouw
i.v.m. het houden van een kerkdienst gedurende de coronacrisis
 
Gemeente: Nederlands Gereformeerde kerk Oostzaan
 
Betreft gebouw:    Het Witte Kerkje, Kerkbuurt 64, Oostzaan
 
Versie 2.0: 2 juli 2020
 
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

1. Inhoud
2       doel en functie van dit gebruiksplan   5

2.1        doelstelling in het algemeen   5
2.2        functies van dit gebruiksplan   5
2.3        fasering   5
2.4        algemene afspraken   5
3       gebruik van het kerkgebouw    6
3.1        De zondagse Eredienst  6
3.1.1         Aanvangstijd van de dienst  6
3.2        gebruik van onze kerkzaal 6
3.2.1         plaatsing in de kerkzaal 6
3.2.2         capaciteit in de anderhalvemeter-situatie Bijlaget A   6
3.2.3         Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  7
4      concrete uitwerking   8
4.1        Gerelateerd aan het gebouw    8
4.1.1         routing   8
4.1.2         Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 8
4.1.3         garderobe   8
4.1.4         parkeren   8
4.1.5         toiletgebruik   8
4.1.6         reinigen en ventileren   8
4.2        Gerelateerd aan de samenkomst  9
4.2.1         Gebruik van de sacramenten   9
4.2.2         Zang en muziek   9
4.2.3         Collecteren   9
4.2.4         Koffiedrinken en ontmoeting   9
4.2.5         Kinderoppas en kinderwerk   9
4.3        Uitnodigingsbeleid   9
4.3.1         Ouderen en kwetsbare mensen   9
4.4        taakomschrijvingen   9
4.4.1         coördinatoren   9
4.4.2         kerkenraad, diaconie en voorganger  9
4.4.3         techniek   9
4.4.4         muzikanten   9
4.5        tijdschema   10
5      besluitvorming en communicatie   11
5.1        Besluitvorming   11
Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld tijdens haar vergadering gehouden op 2 juli 2020   11
5.2        Communicatie   11
6      overige bijeenkomsten, vergaderingen   12
6.1        Overige bijeenkomsten en vergaderingen   12
 
 

2 doel en functie van dit gebruiksplan

 2.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
 • bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Oostzaan  willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.
 

2.2 functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op onze website www.ngkoostzaan.nl en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3 fasering

 • Vanaf 1 juli (zondag 5 juli 2020) starten wij weer met onze kerkdiensten in het gebouw, Het Witte Kerkje te Oostzaan.
 • Hierbij beperken wij ons in ieder geval tot en met  6 september 2020 tot 1 kerkdienst per zondag.
 

2.4 algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis  samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  zullen actualiseren als dit nodig blijkt te zijn.
 
 

3 gebruik van het kerkgebouw

In dit hoofdstuk omschrijven wij hoe wij onze kerkdienst vanaf 1 juli 2020 organiseren en hoe wij ons kerkgebouw daarbij inrichten en gebruiken.
 

3.1 De zondagse Eredienst

Vanaf zondag 5 juli 2020 starten wij als NGK gemeente in Oostzaan, tot nader bericht, met 1 kerkdienst per zondag in ons kerkgebouw, Het Witte Kerkje te Oostzaan.
De kerkdienst vangt aan om 10 uur in de ochtend.
Ons kerkgebouw en bijbehorende zalen wordt alleen gebruikt door onze eigen kerkelijke gemeente. Er zijn geen andere gebruikers.
 
Gezien het feit dat er tot nader bericht 1 kerkdienst per zondag wordt gehouden is er voldoende tijd om tussen de zondagse erediensten de kerk en de bijbehorende kerkzalen te reinigen.
 

3.1.1 Aanvangstijd van de dienst

De zondagse eredienst start vanaf 5 juli 2020. De eerste dienst wordt gehouden op zondagmorgen 10.00 uur. Er zal tot nader bericht slechts 1 dienst per zondag worden gehouden. Voorafgaande aan of aansluitend na deze dienst worden er geen andere activiteiten gehouden.
 

3.2 gebruik van onze kerkzaal

 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal

Onze kerkzaal zal voor de eredienst die wij vanaf 5 juli 2020 gaan houden worden ingericht met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de aanwezige gemeenteleden.
 
Bijlage A laat zien hoe de kerkzaal is ingericht om 1,5 meter afstand tussen de gemeenteleden te houden. De stoelen worden NIET verplaatst, de opstelling zoals aangegeven in Bijlage A is strikt en mag onder geen beding worden gewijzigd.
 
Gedurende de eredienst na 5 juli 2020 wordt geen gebruik gemaakt van de zo geheten orgelzolder. De uitzondering geldt alleen voor de (1) organist en (1) geluid- en (1) filmtechnicus.
 

3.2.2 capaciteit in de anderhalvemeter-situatie zoals voorgesteld in Bijlage A

Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert.


stappen:
 1. de maximale capaciteit van onze kerkzaal in een anderhalvemeter-opstelling bedraagt feitelijk 34 zitplaatsen. Exclusief 1 voorganger, 1 organist en 1 geluidstechnicus en 1 filmtechnicus en twee coördinatoren.
 2. De gemeenteleden worden vooraf gevraagd zich aan te melden.
 3. Het aanmelden tot bijwonen van de dienst gebeurt bij voorkeur via het volgende e-mail adres; aanmelden.ngk.oostzaan@gmail.com. Graag in het onderwerp naam en aantal vermelden. Telefonisch aanmelden kan bij Jan Ras 06 53238833. Deze aanmelding dient te worden gedaan uiterlijk voor vrijdagmiddag 18.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag. Op basis van de aanmelding, met in achtneming van situatie rondom betreffend huishouden, wordt bepaald wie ook daadwerkelijk de dienst kan en mag bijwonen. Mogelijk dat hierbij enige capaciteit wordt vrijgehouden voor onverwachte en niet aangekondigde kerkdienst bezoekers.
 4. De aangemelde gemeenteleden worden vooraf in kennis gesteld van de mogelijkheid om wel/niet de eredienst bij te wonen. Degene die de dienst kan bijwonen wordt bij aankomst gemeld welk stoelnummer is toegewezen.
 
 
 
 

3.2.3 Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
 
kerkzaal 
 
 
 
galerij
 
 
 
kerkdiensten
90 zitplaatsen
 
 
organist & geluidstechnicus
 
34 zitplaatsen exclusief voorganger en ouderling
organist & geluid/filmtechnicus
 
consistorie

 
 
kerkenraad voor de dienst maximaal 5 kerkenraadsleden en 1 voorganger
 
Kerkenraad voor de dienst maximaal 2 kerkenraadsleden (ouderling en diaken) en 1 voorganger.
 
 
consistorie
 
kindernevendienst (KIWI Kids) tijdens de dienst voor 5 kinderen en 2 leiders
 
 
Geen kindernevendienst
 
Zaal achter de kerk
 
Crèche tijdens de dienst 2 leiders en maximaal 5 kinderen
 
 
Crèche tijdens de dienst 2 leiders exclusief kinderen
 

 

4 concrete uitwerking 

In dit hoofdstuk wordt concreet omschreven hoe de organisatie rondom de eredienst in in ons kerkgebouw, ten tijde van de corona crisis, vorm krijgt.
 

4.1 Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1 routing

De routing rondom ons kerkgebouw is essentieel voor het verantwoord houden van de eredienst na 1 juli 2020.
 
 • Indien gebruik gemaakt wordt van de fiets komt u via de poort aan de achterzijde van ons terrein (Wijmanstraat) ingereden. Op aanwijzing van de duidelijke herkenbare coördinator (gele hesje) wordt u gewezen waar uw fiets te plaatsen (denk aan de 1,5 meter afstand)
 • De kerk kan slechts via de hoofdingang, Kerkbuurt zijde, worden binnengegaan.
De achteringang van het gebouw mag alleen gebruikt worden door de voorganger, 2 kerkenraadsleden, 2 crèche leiders en 1 ouder die een kind naar de crèche brengt.
 
binnenkomst van kerk en kerkzaal en bij genoemde uitzondering de zijingang
 • De deuren zijn zoveel als mogelijk open, u wordt verzocht zelf geen deurklinken of klapdeuren aan te raken.
 • Bij binnenkomst, voor(hoofd)ingang en zijingang staan duidelijk waarneembare desinfectie middelen.
 • U kunt GEEN gebruik maken van de garderobe, u wordt verzocht uw jas bij u te houden, of over uw stoel te hangen.
 • Vooraf aan de dienst heeft u een plattegrond ontvangen waarop het door u toegewezen stoelnummer is aangeduid. Volg hierbij nadrukkelijk de instructie van de herkenbare (gele hesje) coördinator. Deze zal u uw stoel toewijzen
verlaten van de kerk
 • Na de dienst de kerkzaal gecontroleerd  verlaten. Op aangeven van de coördinator kunt u de zaal verlaten.
 • U wordt nadrukkelijk verzocht om buiten niet met elkaar te blijven praten.
 

4.1.2 Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

De  kerkgangers worden geacht  direct de kerkzaal binnen te gaan en niet buiten op het plein of in de hal (sociaal) te groeperen. Op het kerkpad en in de hal dient u 1,5 meter afstand te houden.
 

4.1.3 garderobe

U neemt uw jas mee naar binnen en hangt deze over uw stoel.
 

4.1.4 parkeren

Fietsen op aanwijzing plaatsen, ook hier op de 1,5 meter letten.
 

4.1.5 toiletgebruik

Toiletgebruik echt bij hoge nood. Na gebruik reinigen met de daartoe beschikbaar gestelde middelen.
 

4.1.6 reinigen en ventileren

Tijdens de dienst worden de bovenraampjes tegen elkaar open gezet. Na de dienst worden de ruimtes gereinigd.

4.2 Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1 Gebruik van de sacramenten

Tot nader orde zullen er geen sacramenten vieringen zijn totdat het protocol erop wordt aangepast.
 

4.2.2 Zang en muziek

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. De liederen worden via beamer ten gehore gebracht.
 

4.2.3 Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Een alternatief is het gebruik van de GIVT collecte-app en de collecteschaal bij de uitgang. Ook hierbij geldt weer de 1,5 meter afstand. Het geld wordt op een later tijdstip geteld.
 

4.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting

Na de dienst vind er geen gezamenlijk koffiedrinken plaats in het kerkgebouw.
 

4.2.5 Kinderoppas en kinderwerk

Kinderen mogen gebruik maken van de kinderopvang. 1 ouder brengt, alleen via de zijingang.
 

4.3 Uitnodigingsbeleid

De uitnodig is per mail gecommuniceerd met de gemeenteleden. Aanmelden voor het fysiek bijwonen van de dienst vindt plaats via het email adres; aanmelden.ngk.oostzaan@gmail.com.
Indien niet anders mogelijk kan er contact met Jan Ras opgenomen worden via het telefoon nummer; 06 53 23 88 23
 

4.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen

Advies voor de ouderen en mensen uit een risicogroep om nog niet de diensten te bezoeken.
 

4.4 taakomschrijvingen

 

4.4.1 coördinatoren

De coördinatoren zijn herkenbaar aan een geel hesje.
 

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Er is tijdens de dienst een voorganger, ouderling en diaken aanwezig. Begroeting vind plaats door een hoofdknik.
 

4.4.3 techniek

 • Er bevinden zich 3 personen op het balkon; organist, geluid- en filmtechnicus. Deze houden 1,5 meter afstand. Voor en na de dienst wordt ook daar het orgel en alle apparatuur schoongemaakt.

4.4.4 muzikanten

Voor, tijdens en na de dienst kan de organist orgelspelen.
Er is geen band.
 
 
 
 
 

4.5 tijdschema

 
Onderstaand het tijdschema ter voorbereiding van de dienst als mede de werkzaamheden na de dienst;
 
wanneer wat wie
  zaterdag  
ca. 20.00 uur ramen in de kerkzaal staan open om te ventileren koster
  zondag  
9.30uur deuren van het gebouw open
Ventileren
koster
  toiletten en deurklinken reinigen  
9:15 uur Kerkgebouw in gereedheid brengen door de coördinatoren Koster / Commissie van Beheer
9:30 uur Techniek (geluid/film) aanwezig  
     
10.00 uur aanvang dienst  
ca. 11.00 uur afsluiting dienst  
  ventileren  
  reinigen:
- orgel
- stoelen en tafels
- toiletten en deurklinken reinigen
organist
koster
  reinigen mengtafel, microfoons, laptop Film/geluid technicus
  zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open koster
 

5 besluitvorming en communicatie

5.1 Besluitvorming

Dit gebruiksplan is door de kerkenraad vastgesteld tijdens haar vergadering gehouden op 2 juli 2020

 

5.2 Communicatie

Dit gebruiksplan wordt d.m.v. e-mail met de gemeenteleden gedeeld.
Het zal eveneens via de website van de NGK Oostzaan worden kenbaar gemaakt.
 
Per e-mail wordt/is vooraf eveneens met de gemeente gedeeld:
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Geen ontmoeting en koffiedrinken na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 6 overige bijeenkomsten, vergaderingen  

6.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Alle overige bijeenkomsten en vergaderingen die in het Witte Kerkje  plaatsvinden worden georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
 
Vooraf dient gebruik van het witte Kerkje te worden aangevraagd bij de koster, dhr. Samuel Ras, Dr. Wijmanstraat 2a te Oostzaan. Gebruik zal in overleg met de koster worden besproken.
 
Hierbij worden afspraken gemaakt m.b.t.
 
 • ventileren, voor- en achteraf het gebruik
 • reiniging na gebruik
 • doornemen en naleven van wat er in dit protocol staat beschreven
 
Daarbij worden de aanwezigen geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen tot het naleven van de 1,5 meter restrictie